SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

By

Ånge  |  Västernorrlands län

By (fornsvenska byr, by, av boa, bo) kan på svenska dels beteckna en avgränsad grupp sammanhängande hustomter ute på landet, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning. Denna beteckning stämmer fortfarande delvis för samebyar.

Länge fanns det i Norden ingen väsentlig skillnad mellan tätort och landsbygd, så ordet "by" användes om alla samhällsformer. Detta är fortfarande fallet i danskan och norskan, medan man i svenskan under medeltiden började använda ordet stad som beteckning för större samhällen, och by om mindre ort.

I svenska kyrkans folkbokföring var husförhörslängden eller församlingsboken indelad i bokstavsordning efter ortnamn, där varje ort på landsbygden utgjordes av en by eller en bruksort, och i städer av ett kvarter. Orterna var i sin tur indelade i fastigheter eller gårdar, där varje fastighet i allmänhet hade en egen sida i husförhörslängden. Församlingen eller socknen var även indelad i flera rotar, som var och ansvarade för rekrytering av en soldat, finansiering av skola och fattigvård, med mera. Varje rote bestod i sin tur av en eller flera byar.

Såväl byn som den jord som tillhörde byn, kallades förr även "bolstad" (av bol, gård).

I modern svensk statistik har ordet "by" ingen officiell ställning. Statistiska centralbyrån klassificerar samhällen med 50–199 bofasta invånare som "småorter", men för samhällen med färre än 50 bofasta invånare finns ingen officiell beteckning i SCB:s statistik. De gamla bynamnen finns emellertid på kartor och i lantmäteriets ortnamnsdatabas, där de betecknas med namntypen bebyggelse, vilket även kan beteckna enstaka fastighet.

Byns namn eller ortnamnsefterled, berättar ofta om dess ålder och historia. Inom ortnamnsforskningen försöker man fastställa ursprunget och betydelsen i byars namn, vilket sedan kan användas i historisk, kulturhistorisk, agrarhistorisk och arkeologisk forskning.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Alby    (10 km)

Alby Ånge    (11 km)

Ostavall    (15 km)


Övriga orter i närheten

Byberget    (nära)

Albybyn    (9 km)

Holmsnäs    (9 km)

Holmsnäset    (9 km)

Vassnäs    (9 km)

Säterbodarna    (10 km)

Juånäset    (11 km)

Kölsille    (12 km)

Kölsillre    (12 km)

Säter    (13 km)

Rotnäset    (14 km)

Viken    (14 km)

Nybo    (15 km)

Länsterjö    (16 km)

Länstersjö    (16 km)

Länstersjön    (16 km)

Ofvansjö    (16 km)

Ovansjö    (16 km)

Strångsand    (16 km)

Strångsund    (16 km)

Övre Stugusjön    (17 km)

Vallen    (17 km)

Ytterturingen    (17 km)

Bursnäs    (18 km)

Bursnäset    (18 km)

Gammalbodarna    (18 km)

Gammelbodarna    (18 km)

Mickel Pers    (18 km)

Överturingen    (19 km)

Stugusjö    (19 km)

Västra Stugusjö    (19 km)


Kyrkor i närheten

Alby Kyrka    (11 km)

Haverö kyrka    (16 km)

Ånge kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring By